Tussi förskola i Helsingborg

Kommer inom kort.

Kvalitetsredovisning 2015-2016

Tussi Förskola i Helsingborg AB

Förskolechef: Lena Yllfors

 

Förutsättningar

Tussi förskola är en nybyggd förskola som stod färdig Januari 2016. Vi ligger i ett nybyggt område i Maria Staden nära ett stort skogsområde och en härlig stor lekplats precis utanför vår gård. Vi har en gård som inbjuder till bollek, rörelse, gymnastik och sport på vår multiarena, cykling, skapande och lek i våra stora sandlådor, klättring och annan fri lek.

Förskolan har i dagsläget ca 60 barn (men har plats för 90 barn) som är fördelade på 5 avdelningar. 2 småbarnsavdelningar 1-2 åringar som har 16 barn tillsammans, 1 avd på 10 barn där dom är mellan 1½-2½ år, 1 avd på 19 barn där dom är mellan 2½-4 år och en utegrupp på 14 barn där dom är 4-6 år.

På Tussi är det 15 st anställda varav 6 är förskollärare, 7 barnskötare, 1 extra resurs och 1 kök/städ.

Den dagliga verksamheten för verksamheten och det pedagogiska ansvaret leds av förskolechef, platschef , arbetslagsteam tillsammans med övriga pedagoger.

På varje avdelning finns det tillgång till datorer och lärplattor som används främst för att vara ett digitalt verktyg för barnens nyfikenhet på saker genom bild och fakta. Vår facebooksida är omtyckt av våra föräldrar så också vår App där dom fått ut information såsom månadsbrev, nyheter, matsedel och annan viktig information. Vi har nyligen köpt in oss på en ny App ”Tyra” som ska bli en viktig informationskanal både för oss pedagoger och föräldrar. Där kan vi lätt lägga ut dokumentation som är kopplat till läroplanens mål, blogga barnen, checka in/ut barnen mm så föräldrarna kan ha ännu bättre inflytande och ha daglig uppdatering vad vi gör.

 

Måluppfyllelse

Höstterminen -15 (gamla tussi)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

 • Utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde

 • Stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling.

Temamål för hösten på ”gamla” tussi var att arbeta med att utveckla nyfikenhet samt upptäcka och reflektera.

Barnens nyfikenhet blev stimulerat genom att vi gav dom tillgång till upplevelserummet och gjorde div expriment med känsel , smak och observationer av olika saker. Vi gav oss också ut i naturen och plockade naturmaterial där de sedan fick arbeta kreativt med alla de olika saker som plockats med hem. Barnen har fått stora möjligheter till kommunikation, samarbete och kreativt tänkande som stärkt deras gemenskap och samhörighet.

Vi har reflekterat och återknytit till våra upptäckter och upplevelser genom bilder på vår projektor och div alster på väggarna.

Föräldrarna har varit delaktiga genom veckorapporter, dagliga samtal, fcb och Drop-in. Vi har fått stor respons från föräldrar och barnen för vårt arbete och känner att vi uppnått våra mål.

 

Hinder:

Slutet på året var det mycket fokus på att packa och förbereda för flytten till Maria Staden och det tog mycket tid och energi som gjorde att verksamheten kom lite i kläm.

 

Måluppfyllelse

Våren -16 , Nya Tussi

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 • Förskolan ska sträva efter att verksamheten genomförs så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

Småbarnsavdelningarna har fokuserat på att skapa en trygghet i gruppen då inskolningar varit förekommande under större delen av vårterminen. Fokus på en tydlig och trygg kontakt med föräldrarna – hemmet genom att skicka välkomst brev och ha en strukturerad och tydlig inskolningsmetod där dialog har förts om barnet, dess vardag och vistelsen på förskolan.

 

Mellan avdelningarna har också under vårterminen arbetat mycket med att skapa en trygghet, samhörighet samt allas värde i gruppen och att utforma härliga lärmiljöer tillsammans med barnen. Projekt har valts utifrån barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och språk. Vi har kunnat dela in barnen i små grupper och därigenom synliggöra och stimulera det enskilda barnets behov. Alla har fått möjligheten att synas, höras, träna samhörighet och prova på olika saker. Gruppen har stärkts och även språket har utvecklats i den lilla gruppens arbete.

Barnen har haft inflytande och varit delaktiga i att utforma vår verksamhet genom att vi studerat, samtalat och observerat för att ordna miljö, projekt och lek efter deras intresse och nyfikenhet.

Utegruppen:

Verksamheten har planerats och genomförts dels utifrån de nationella målen och dels utifrån de behov som har bedömts funnits i barngruppen. Det ledde till att arbeta med kamratskap och samarbete. Många olika samarbetsövningar, aktiviteter och lekar där barnen har fått möjlighet att träna turtagning, kommunikation, att förstå instruktioner och att lyssna på varandra.

Detta har bidragit till en god måluppfyllelse med gott resultat i gruppen.

De utvecklingsområden vi kan se är att arbeta ännu mer på våra rutiner kring mottagandet av barn med annat modersmål än svenska. Insatser för att främja språkutvecklingen är något vi länge har arbetat med i gruppen men vi upplever att det finns anledning att lyfta och förstärka detta ännu mer för att bli tydligare mot dessa barn och deras föräldrar beträffande verksamhetens mål och innehåll.

Vi har också arbetat aktivt med att utforma fina och stimulerande lärmiljöer tillsammans med barnen både ute och inne..

 

Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden

Hela huset kommer fortsätta med att arbeta strukturerat och tydligt med vår föräldrakontakt. Nya lärmiljöer är ständigt i arbete. Prioritera att tema/projekt kommer igång och att verksamheten fungerar på alla plan. Fortsätta med observationer och lyhördhet och få in och utveckla barns utforskande i projekten. Dokumentationsvägg kommer att skapas så att barn och föräldrar kan mötas och reflektera kring tema/projekt för inflytande och högre delaktighet. Pedagogerna kommer då att känna mer yrkesstolthet, sprida harmoni och arbetsglädje till alla berörda i verksamheten.

Vi kommer också utöka vårt arbete kring IKT, bland annat med hjälp av våra läsplattor och projektorer.

Barn med behov av extra insatser/arbetssätt för sin språkliga utveckling ska ges mer tid till enskilda insatser både med egen tid barn/vuxen och barn/barn. Läsplattan kan även här användas som ett bra verktyg för språklek och kommunikation.

Försöka få mer tid till reflektion!

En arbetsplan över gruppens samt det enskilda barnets behov har utformats som vi ska arbeta med.

 

Vi skall arbeta vidare med vår värdegrund som ligger till grund för hela vår verksamhet

SATSA

 • Skapa trygghet: Jag skall skapa trygghet genom att vara en bra förebild och god kamrat

 • Ansvarstagande: Jag skall ta ansvar, visa hänsyn,lyssna och hjälpa varandra

 • Tydlig målinriktning: Jag skall ha tydliga mål med det jag gör och ge tydlig feedback

 • Sprida glädje: Jag skall sprida glädje och att vi har roligt tillsammans

 • Anta utmaning: Jag skall utmana mig själv och respektera olikheter

 

Då vi har haft en tuff vår med många nya barn och mycket ny personal som har varit påfrestande på många plan så kommer vi fortsätta arbeta vidare med kommunikation, arbetsmiljön och teambildning i våra fortbildningar.

Samabetet med Trollflöjten är också något vi fortsätter med. Studiebesök, gemensamma personalmöten, aktiviteter mm är en viktig del för att utbyta erfarenheter, feedback, bollplank mm.

 

Ansvarig för redovisningen

Lena Yllfors

Förskolechef