Tussi förskola i Helsingborg


C:\Users\Tussi\Desktop\0.jpg
 

Likabehandlingsplan        

 
 

Hösten 2018 & Våren 2019

Tussi Förskola öppnade upp i januari 2016 i helt nya lokaler på Maria Park. Förskolan är nu fullt igång och grundverksamheten söker nya uttryck främst i våra miljöer. Vi har utarbetat ett underlag för kartläggning av våra inre och yttre miljöer för att tydliggöra och lättare förebygga eventuella platser där kränkningar och diskrimineringar kan ske. Värdegrundsarbetet pågtår. Vi fortsätter arbeta främjande med en god föräldrarkontakt, medvetna inskolningsrutiner/trygghet och gruppstärkande verksamhet. 

Bakgrund och uppdrag:

 Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter.
 Skollagen (SFS 1985:1100, SFS 1999:886) säger att:
 

"Verksamheten i förskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Särskilt ska den som verkar inom förskolan främja jämställdhet mellan könen aktivt motverka alla former av
kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden".

 

I läroplan för förskolan ( Lpfö98.rev96) står att läsa:

"En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på:
Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen
samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen."

 

Vår vision på Tussi Förskola

Vi vill att alla på Tussi förskola ska känna sig trygga och uppleva sig väl bemötta, sedda, bekräftade och behandlade med respekt. Detta avser alla relationer inom vår förskola, både mellan barn-barn, vuxen-barn och vuxen-vuxen och innefattar såväl barn, personal, ledning som föräldrar.Föräldrar ska kunna känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på vår förskola.
 
Våra direkta mål
 

-Att all personal känner till och aktivt arbetar med såväl likabehandlingsplanen som läroplanens värdegrund samt Tussi Förskolas värdegrund. Detta för att alla barn på förskolan ska få möjlighet att lära sig att ta hänsyn, samarbeta, kommunicera, lösa konflikter samt vad det innebär att behandla varandra med respekt.

-Att föräldrar och barn känner till förskolans likabehandlingsplan och hur vi arbetar utifrån den.

-Att likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och således inte vara en separat plan i vår förskolas arbete. Den ska genomsyra pedagogiken, vårt förhållningssätt, regler, rutiner, planering och genomförande av aktivitet.

Definition av begreppen likabehandling, diskriminering och kränkande behandling

Kränkande behandling       Innebär en handling som utan att vara kopplad till diskrimineringsgrunderna kränker ett barns värdighet.  
 
Likabehandling                     Innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter.
 

Diskriminering                        Innebär att ett barn på något sätt missgynnas av ett skäl som har samband med någon av de 7   
                                              
diskrimineringsgrunderna:

                                              - Kön

                                              - Könsöverskridande identitet eller uttryck
                                             
- Etnisk tillhörighet
                                             
- Religion eller annan trosuppfattning
                                             
- Funktionshinder
                                             
- Sexuell läggning
                                              -
Ålder

 
Vårt främjande arbete
 

Det främjande arbetet behöver inte utgå ifrån ett identifierat problem eller en enskild händelse utan handlar om att skapa förutsättningar för likabehandling i verksamheten. Detta arbete ska utföras dagligen för att skapa en trygg miljö på förskolan där respekten för allas lika värde värnas. Vi strävar efter att barnen ska vara delaktiga i detta arbete genom att exempelvis föra återkommande samtal med barnen om hur man är en bra kompis och vad ett gott bemötande innebär och att vi tillsammans med barnen ta fram kompisregler för gruppen. Dessa kompisregler ska finnas visuellt tillgängliga och återkopplas till i det dagliga arbetet. Vidare vill vi också göra barnen medvetna om vikten av att ta ansvar för våra gemensamma saker och arbeta med turtagning och samarbetsövningar för att möjliggöra en god atmosfär och ett gott klimat på avdelningen och i gruppen. Detta arbete bör genomföras dels spontant i stunden genom god närvaro, lyhördhet och medvetenhet hos personalen och dels planerat genom aktiviteter och samtal med barnen i gruppen.

Vi vill också arbeta för att lyfta fram och visa på goda exempel på önskvärda beteenden genom positiv förstärkning och bekräftelse, vilket vi ser som en stor och viktig del i arbetet med dessa värden i barngruppen.
 

Barnens vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen dels genom att likabehandlingsplanen delas ut till varje vårdnadshavare vid inskolningstillfället och dels genom återkommande information och diskussioner på föräldramöten. Vårdnadshavarna ska också uppmuntras att uppmärksamma oss i personalen på eventuella orosmoment samt informeras om att de kan anmäla diskriminering eller kränkande behandling antingen via mejl till vår förskolechef eller anonymt via vår postlåda i hallen.

 Vårt förebyggande arbete
 
 

Det förebyggande arbetet ska vara inställt på att minimera riskerna för diskriminering och kränkande behandling och utgår från identifierade riskfaktorer eller en enskild händelse.

Vi ska därför utföra återkommande kartläggningar för att möjliggöra upptäckt av de risker som kan föreligga. Kartläggningen ska främst innehålla observationer av barnens vardag, både inne och ute, men den ska också innehålla planerade samtal med barnen om olika situationer under dagen för att möjliggöra upptäckt av eventuella otrygga situationer eller miljöer. Ska också ske återkommande utvärderingar av barnens upplevelser av trygghet kopplat till den faktiska vuxennärvaron.
 
Det åtgärdande arbetet
 

Åtgärdande insatser ska påbörjas direkt efter en enskild händelse eller direkt efter att det kommit information om att ett barn har blivit utsatt för en diskriminering eller kränkande behandling. Insatserna ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att det inträffade upprepas. Följande insatser ska genomföras:

                                                                               - Tydlig information till berörda föräldra
                                                                              
- Händelsen dokumenteras på särskild blankett
                                                                               - Information till förskolechef och övrig personal
                                                                              
- En gemensam handlingsplan ska upprättas som tydliggör hur vi ska hantera den
                                                                                 inträffade händelsen och hur det forsatta arbetet ska läggas upp
                                                                                
 
 Ansvarig för planen
 

Det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret för planen och som ansvarar för att all ny personal blir informerade om densamma.
I övrigt är all personal enskilt ansvariga för att ta del av och aktivt arbeta med likabehandlingsplanen.

Uppföljning och utvärdering
 

Förskolans likabehandlingsplan ska årligen kompletteras med en utvärdering över det året som gått och hur de enskilda insatserna föll ut där konkreta exempel från verksamheten är ett viktigt inslag. Vidare ska där tydligt framgå vilka insatser vi avser att fokusera på kommande läsår.