Tussi förskola i Helsingborg


C:\Users\Tussi\Desktop\0.jpg
 

Likabehandlingsplan        

 
 

Våren 2016:

Tussi förskola öppnade upp i januari 2016 i helt nya lokaler på Maria Park. Delar av Tussi förskolas barn och pedagoger integreras med helt ny anställda pedagoger och med helt nya barn. På förskola utses en grupp av pedagoger som skapar en ny plan. En plan mot kränkande behandling och för likabehandling. Det blev många diskussioner. Vi kom fram till följande: Vår plan kommer att bestå av två delar.

- En grund del som ni kan läsa nedan, och en del med vårt pågående arbete med planen.

Vårt arbete med del två startas upp under hösten 2016. Vi planerar in kartläggning av verksamheten samt främjande arbete inom ämnet.

 
 
 
 

Bakgrund och uppdrag:

 

Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter.

 

Skollagen (SFS 1985:1100, SFS 1999:886) säger att:

"Verksamheten i förskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom förskolan främja jämställdhet mellan könen aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden".

 

I läroplan för förskolan ( Lpfö98) står att läsa:

"En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på: Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen."

 

 

Vision

 

Vi vill att alla på Tussi förskola ska känna sig trygga och uppleva sig väl bemötta, sedda, bekräftade och behandlade med respekt. Detta avser alla relationer inom vår förskola, både mellan barn-barn, vuxen-barn och vuxen-vuxen och innefattar såväl barn, personal, ledning som föräldrar.Föräldrar ska kunna känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på vår förskola.

 
 

Mål

 

-Att all personal väl känner till och aktivt arbetar med såväl likabehandlingsplanen som läroplanens värdegrund. Detta för att alla barn på förskolan ska få möjlighet att lära sig att ta hänsyn, samarbeta, kommunicera, lösa konflikter samt vad det innebär att behandla varandra med respekt

-Att föräldrar och barn känner till förskolans likabehandlingsplan och hur

vi arbetar utifrån den

-Att likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och således inte vara en separat plan i vår förskolas arbete. Den ska genomsyra pedagogiken, vårt förhållningssätt, regler, rutiner, planering och genomförande av aktivitet.

Definition av begreppen likabehandling, diskriminering och kränkande behandling

 

LikabehandlingInnebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter.

 

Diskriminering Innebär att ett barn på något sätt missgynnas av ett skäl som har samband med någon av de 7 diskrimineringsgrunderna:

 

-Kön

-Könsöverskridande identitet eller uttryck

-Etnisk tillhörighet

-Religion eller annan trosuppfattning

-Funktionshinder

-Sexuell läggning

-Ålder

 

Kränkande behandlingInnebär en handling som utan att vara kopplad till diskrimineringsgrunderna kränker ett barns värdighet.

 
 

Det främjande arbetet

 

Det främjande arbetet behöver inte utgå ifrån ett identifierat problem eller en enskild händelse utan handlar om att skapa förutsättningar för likabehandling i verksamheten. Detta arbete ska utföras dagligen för att skapa en trygg miljö på förskolan där respekten för allas lika värde värnas.

 

Vi strävar efter att barnen ska vara delaktiga i detta arbete genom att exempelvis föra återkommande samtal med barnen om hur man är en bra kompis och vad ett gott bemötande innebär och att vi tillsammans med barnen ta fram kompisregler för gruppen. Dessa kompisregler ska finnas visuellt tillgängliga och återkopplas till i det dagliga arbetet. Vidare vill vi också göra barnen medvetna om vikten av att ta ansvar för våra gemensamma saker och arbeta med turtagning och samarbetsövningar för att möjliggöra en god atmosfär och ett gott klimat på avdelningen och i gruppen. Detta arbete bör genomföras dels spontant i stunden genom god närvaro, lyhördhet och medvetenhet hos personalen, och dels planerat genom aktiviteter och samtal med barnen i gruppen.

 

Vi vill också arbeta för att lyfta fram och visa på goda exempel på önskvärda beteenden genom positiv förstärkning och bekräftelse, vilket vi ser som en stor och viktig del i arbetet med dessa värden i barngruppen.

 

Barnens vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen dels genom att likabehandlingsplanen delas ut till varje vårdnadshavare vid inskolningstillfället och dels genom återkommande information och diskussioner på föräldramöten.

Vårdnadshavarna ska också uppmuntras att uppmärksamma oss i personalen på eventuella orosmoment samt informeras om att de kan anmäla diskriminering eller kränkande behandling antingen via mejl till vår förskolechef eller anonymt via vår postlåda i hallen.

 
 

Det förebyggande arbetet

 

Det förebyggande arbetet ska vara inställt på att minimera riskerna för diskriminering och kränkande behandling och utgår från identifierade riskfaktorer eller en enskild händelse.

 

Vi ska därför utföra återkommande kartläggningar för att möjliggöra upptäckt av de risker som kan föreligga.  Kartläggningen ska främst innehålla observationer av barnens vardag, både inne och ute, men den ska också innehålla planerade samtal med barnen om olika situationer under dagen för att möjliggöra upptäckt av eventuella otrygga situationer eller miljöer. Ska också ske återkommande utvärderingar av barnens upplevelser av trygghet kopplat till den faktiska vuxennärvaron.

 
 

Det åtgärdande arbetet

 

Åtgärdande insatser ska påbörjas direkt efter en enskild händelse eller direkt efter att det kommit information om att ett barn har blivit utsatt för en diskriminering eller kränkande behandling. Insatserna ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att det inträffade upprepas. Följande insatser ska genomföras:

 

-Tydlig information till berörda föräldrar

-Händelsen dokumenteras på särskild blankett

-Information till förskolechef och övrig personal

-En gemensam handlingsplan ska upprättas som tydliggör hur vi ska hantera den inträffade händelsen och hur det fortsatta arbetet ska läggas upp

 
 

Ansvarig för planen

 

Det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret för planen och som ansvarar för att all ny personal blir informerade om densamma. I övrigt är all personal enskilt ansvariga för att ta del av och aktivt arbeta med likabehandlingsplanen.

 

Uppföljning och utvärdering

 

Förskolans likabehandlingsplan ska årligen kompletteras med en utvärdering över det året som gått och hur de enskilda insatserna föll ut där konkreta exempel från verksamheten är ett viktigt inslag. Vidare ska där tydligt framgå vilka insatser vi avser att fokusera på kommande läsår.