Tussi förskola i Helsingborg

 

 

Inledning Likabehandlingsplan

Det här är Tussi förskola i Helsingborg AB handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling. Detta gäller mellan barn-barn och personal-barn.

Bakgrund och uppdrag.

Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Skollagen (SFS 1985:1100, SFS 1999:886) säger att:

"Verksamheten i förskolan ska utformas i övernsstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom förskolan

 •  främja jämställdhet mellan könen
 • aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden".

I läroplan för förskolan ( Lpfö98) står att läsa:

"En viktig uppgift för verksamheten  är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på: Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidariltet med svaga och utsatt är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen."

 Detta är förskolans uppdrag.

Förskolechefens ansvar.

Förskolechefen ansvarar för att all personal, barn och föräldrar känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i förskolan.

Förskolechefen informerar all ny personal som ska ta del av likabehandlingsplanen.

"Förskolechefen ska upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska beteende bland barn och anställda." Lpfö98

Vad är kränkande behandling?

Gemensamt för all kränkande behandling är den strider mot principen om alla människors lika värden. Kränkningarna är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.

En kränkning kan vara - psykisk

                                  - verbal

                                  - fyskisk.

Exempel på kränkande behandling är:

 • mobbing
 • diskriminering
 • sexuella trakasserier
 • rasism
 • främlingsfientlighet
 • homofobi

 Vision.

Vi som arbetar på Tussi förskola i Helsingborg AB vill att vår förskola ska vara trygg och välkomnande. Ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Människan ska alltid behandlas

- som en person, aldrig som objekt

- som ett mål i sig, inte bara som medel

- som subjekt, aldrig som objekt

Kartläggning - Nulägesanalys

I en demokratisk, god och trygg miljö präglad av öppenhet, omsorg och engagemang minimeras risken för mobbing och kränkande behandling.

"Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor  med andra ska stödjas." Lpfö98

Mål.

 • Förskolan ska vara fri från kränkningar så att alla kan känna trygghet och glädje samt bemötas och behandlas med respekt.
 • Alla på förskolan ska lära sig att ta hänsyn, samarbeta, kommunicera, lösa konflikter samt behandla varandra med respekt.
 • Föräldrarna ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.
 • Vi vill skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för barn och personal där det finns tydliga gränser mot oacceptabla beteende.
 • Alla ska känna sig trygga med och uppfatta att förskolan reagerar om problem uppstår och känna att de kan påverka situationen.

Konkreta åtgärder.

 • Vara goda förebilder som vuxna.
 • Stärka barnens självkänsla, självtillit och självförtroende.
 • Uppmuntra positivt beteende.
 • Lära barnen säga nej och att respektera detta.
 • Ha en god uppsikt över de lekutrymmen där barnen befinner sig.
 • Vara delaktig i barnens lekar.
 • Få men tydliga regler.
 • Rutiner.
 • Skapa goda miljöer.
 • Att vi arbetar temainriktat och där har möjlighet att använda oss av rollspel, drama, teater och samtal för att synliggöra att vi alla är olika men ändå lika mycket värda.
 • Pedagogerna har samtal med föräldrarna om barnets dag vid lämning och hämtning.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem."Lpfö98

Att alla föräldrar har samma rätt till:

 • Utvecklingssamtal.
 • Att förstå och bli förstådda.
 • Inflytande i verksamheten.
 • Att vi lyssnar på alla föräldrar.

Upptäcka, utreda och åtgärda.

Hur upptäcker vi om kränkning skett?

Det är viktigt att de vuxna är observanta på barnens upplevelser och reaktioner. Vi hjälper barnen att sätta ord på det som de upplever.

Våra redskap är:

 • Vara goda förebilder.
 • Gemensamma lekar / aktiviteter.
 • Vara aktivt närvarande i barnens lek.
 • Närhet och uppmärksamhet.
 • Observationer.
 • Dokumentation.
 • Nära och god föräldrarkontakt.
 • Lyssnar på barnen, resperkterar och tar deras berättelse på allvar.
 • Utvecklingssamtal.
 • Personalmöten / grovplanerilngar.
 • Temainriktat arbete.
 • Faddersystem.

Vuxna - barn.

Vi pedagoger har ett stort ansvar för att barnen ska växa upp med en god självkänsla så att de utvecklar empati för vår miljö och andra människor.

Vid konflit mellan barn och vuxna måste vi ingripa direkt och påtala för den vuxne att det är förbjudet att aga eller kränka barn.

Att vi som pedagoger vet att vi har anmälningsplikt om vi misstänker att något barn far illa.

Rutiner för utredning.

Dokumentation

Skriv ner vad som har hänt och vilka som fått information. Arkivera dokumentationen. Lämna till förskolechef.

Hur åtgärdar vi kränkande behandling?

 • Att prata med barnet / barnen.
 • Visa att vi inte accepterar ett negativt beteende.
 • Dokumentation.
 • Upprättar en handlingsplan tillsammans med barn, föräldrar och personal.
 • Förskolechefen informeras.
 • Att vid behov ta hjälp av stödteam / specialpedagog.
 • Vad behöver förstärkas i gruppen, kompetensutveckling för att undvika fler kränkningar.
 • Kontakta socialtjänst om så behövs.

Rutiner för uppföljning.

 • Gör vi rätt saker.
 • Efter 2-3 veckor sker en uppföljning.
 • Hur har det gått att följa handlingsplanen?
 • Hur har det varit för det berörda barnet?
 • Enskilda och gruppsamtal.

Utvärdering.

Likabehandlingsplanen följs årligen upp i kvalitetsarbetet. I samband med detta revideras planen.

Kompetensutveckling.

För att förebyggande arbete ska fungera är det nödvändigt med kompetensutveckling i ämnet. Personalen behöver återkommande tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte, t ex om olika metoder och arbetssätt. Pedagogerna behöver också tid att läsa och fördjupa sig i ämnet.

Hur görs barn och föräldrar delaktiga?

Barnen:

 • Samtala med barnen enskilt och i grupp.
 • Erbjuda rollek / spela teater.
 • Barnintervjuer.
 • Daglig dialog.
 • Bilder / konkreta material.

Föräldrar:

 • Vid inskolning / förälder får läsa aktuell information.
 • Föräldrarmöten.
 • Utvecklingssamtal.
 • Måndadsbrev.
 • Drop-in.
 • Städ- och trädgårdsdagar.
 • "Daglig tamburkontakt."
 • Dokumentaton.
 • Foto.
 • Medverka i verksamheten.

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns uppfostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära  och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan."Lpfö98

Hur görs nyanställd personal delaktiga?

Ny personal samt vikarier ska alltid ta del av likabehandlingsplanen.